Disclaimer

 

Teksten, beeldmateriaal en vormgeving op deze website 
zijn eigendom van de Wham. 
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, het beeldmateriaal 
en de vormgeving van deze website komen toe aan de Wham en worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 Bewerkingen, wijzigingen of kopieën van de inhoud van deze website, in welke vorm dan ook, zijn niet toegestaan.

 

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 
De Wham sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, 
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site 
of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

 

Deze website bevat verwijzingen naar andere internetpagina’s. 
De verwijzingen zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers van deze website 
en te goeder trouw geselecteerd voor de verschillende doelgroepen.
 De Wham is niet aansprakelijk voor het gebruik, 
de inhoud van internetpagina’s en/of de juistheid van de op deze website(s) 
door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks.

 

social_twitter_box_blue  facebook

terug naar intro pagina   |   terug naar boven